alt alt


นางสาวไพรินทร  วัดสุวรรณ์
หัวหน้าสำนักปลัด


top นางสาววันเพ็ญ สุขพร้อม |ตำแหน่ง: นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ| นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ :) นักทรัพยากรบุคคล นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ :) นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวสุกัญญา  แสงทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววันเพ็ญ  สุขพร้อม
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเกรียงศักดิ์  สุวลักษณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน
นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน นายเกรียงศักดิ์ สุวลักษณ์ นักพัฒนาชุมชน
นายธีรยุทธ แขกเต้า คนงานทั่วไป นายธีรยุทธ แขกเต้า คนงานทั่วไป
นางสาววิไลวรรณ  แขกเต้า
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมศักดิ์  นาคแท้
ผุู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายธีระยุธ  แขกเต้า
พนักงานขับรถยนต์
นายเจริญ สังข์พุก นายเจริญ สังข์พุก
นางบุญมี แสงอยู่ ภารโรง นางบุญมี แสงอยู่ ภารโรง
นายเอนก   อินดิษฐ คนงานทั่วไป นายเอนก อินดิษฐ คนงานทั่วไป
นายเจริญ สังข์พุก
คนงาน
นางชญาภา  แสงอยู่
ภารโรง
นายเอนก อินดิษฐ์
คนงาน
นายเอนก   อินดิษฐ คนงานทั่วไป นายเอนก อินดิษฐ คนงานทั่วไป
นายเอนก   อินดิษฐ คนงานทั่วไป นายเอนก อินดิษฐ คนงานทั่วไป
 
นายปัญญา คำมา
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
นางสาวเมทินี มามาก
คนงาน
 
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.