มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
Attachments:
Download this file (นโยบายมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส.pdf)นโยบายมาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใส[ ]193 Kb
Download this file (ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบรหารส่วนตำบล.pdf)ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบรหารส่วนตำบล[ ]158 Kb
Download this file (มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที)มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที[ ]112 Kb
Download this file (มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf)มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม.pdf[ ]82 Kb
Download this file (มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf)มาตรการป้องกันการรับสินบน.pdf[ ]49 Kb
Download this file (มาตรการร้องเรียนการทุจริต.pdf)มาตรการร้องเรียนการทุจริต.pdf[ ]88 Kb
Download this file (มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ.pdf)มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ.pdf[ ]75 Kb
Download this file (มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf)มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ.pdf[ ]88 Kb
Download this file (มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf)มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf[ ]47 Kb
Download this file (มาตรการให้รางวัลและลงโทษ.pdf)มาตรการให้รางวัลและลงโทษ.pdf[ ]383 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ 2562.pdf)หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ 2562.pdf[ ]104 Kb
Download this file (หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ.pdf)หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลฯ.pdf[ ]106 Kb
Download this file (เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม.doc)เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม.doc[ ]89 Kb

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพึงพอใจอบต.บ้านหาดด้านใด  


QR Code
อบต.บ้านหาด


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.