ITA องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด

 

alt

alt ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

alt ข้อมูลพื้นฐาน
      alt  01.โครงสร้าง
      alt  02.ข้อมูลผู้บริหาร
      alt  03.อำนาจหน้าที่
      alt  04.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
      alt  05.ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
      alt  06.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
alt การประชาสัมพันธ์
      alt  07.ข่าวประชาสัมพันธ์
alt การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
      alt  08.Q & A
      alt  09.Social Network
      alt  10.นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

alt การดำเนินงาน
      alt  11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
      alt  12 รายงานการกำกับติดตามและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
      alt  13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
alt การปฏิบัติงาน
      alt  14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
alt การให้บริการ
      alt  15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
      alt  16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
      alt  17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
      alt  18 E-Service

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง

alt การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      alt  19  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
      alt  20  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
      alt  21  สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
      alt  22  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

alt การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      alt  023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
      alt  024 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
      alt  025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
      alt  026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

alt การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      alt  027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      alt  028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      alt  029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
alt การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
      alt  030  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

alt

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

alt นโยบาย No Gift Policy
      alt  031  ประกาศเจตนารมณ์นโยบายNo Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
      alt  032  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
      alt  033  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
alt การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
      alt  034  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
      alt  035  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
alt แผนป้องกันการทุจริต
      alt  036  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
      alt  037  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
      alt  038  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

alt

 

alt  ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

alt มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
      alt  039  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
      alt  040  การขับเคลื่อนจริยธรรม
      alt  041  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
alt มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
      alt  042  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
      alt  043  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสนหน่วยงาน

  

alt

 

Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

การตรวจสอบภายใน


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-492131

web site : banhadsao.go.th      mail email : banhad@banhadsao.go.th   
facebookองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด (อบต.บ้านหาด)
ลิขสิทธิ์ © 2555-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.