ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

พิมพ์

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
O18  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563
 
O19  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562
 
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563
 
O22  ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี 2563
 
O23  สรุปผลการจัดจ้างซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ปี 2563
 
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2562